___ häsiýet___
Biziň aýratynlygymyz
Aýna gapylar
Aýna gapylarymyz adaty we pes temperaturada ajaýyp hil we bäsdeşlik bahalary bilen täjirçilik sowadyjy üçin öndürilýär.
Köpräk oka
Temperirlenen we izolirlenen aýna
Izolýasiýa aýna adaty temperatura üçin 2 panelli we pes temperatura üçin 3 panelli premium çözgütdir.
Köpräk oka
Ekstruziýa profilleri
Ekstruziýa profilleri täjirçilik sowadyjy işinde möhüm rol oýnaýar. Ekstruziýa profillerimizde ýokary hilli talaplary saklaýarys.
Köpräk oka
___ Önümler___
Täze gelenler
Tegelek burç alýumin çarçuwasy sowadyjy aýna gapy
Köpräk oka
Tegelek burç alýumin çarçuwasy sowadyjy aýna gapy
Sleumşak we ajaýyp Ulumsy Alýuminiý Çarçuwaly Aýna Gapy, 2 tegelek burçly müşderi nyşany ýüpek bilen çap edilen we ajaýyp solutio ...
Inatedagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy
Köpräk oka
Inatedagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy
Umagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy, içgi displeýiňizi güýçlendirmek üçin özümiz tarapyndan döredilen we islendik söwda sowadyjy displeýinde gözüňi özüne çekiji merkez döredýär.
LED aýna gapy
Köpräk oka
LED aýna gapy
LED aýna gapylar yzygiderli önümçiligimiz bolup, her ýyl 10 000-den gowrak toplum iberilýär. Içgiňizi, çakyryňyzy we ş.m. görkezmek üçin özüne çekiji LED yşyk we marka logotipi.
Köpräk oka
Biz hakda _____
Söwda sowadyjy üçin özboluşly aýna çözgütlerinde öňdebaryjy bolmak
Dik aýna gapylar, sandyk doňduryjy aýna gapylar, tekiz / egri izolýasiýa aýna, tekiz / egri / ýörite şekilli pes temperatura aýna, PVC ekstruziýa profilleri we täjirçilik sowadyjy üçin beýleki aýna önümleri biznesinde öňdebaryjy öndüriji we söwda kompaniýasydyrys. . Söwda sowadyjysynda on ýyldan gowrak tejribe toplap, elmydama hiline, bahalaryna we hyzmatyna üns berýäris.
Tejribe
Bu pudakda ýokary hünärli toparymyz bar. Käbir ökde işçileriň on ýyldan gowrak tejribesi bar. Tejribeli adamlary maşgalamyza goşulmaga çagyrýarys ...
Tehniki
Bu ugurda baý tejribesi bolan tehniki toparymyz bar. Müşderilerimiziň ähli pikirleri, eskizleri ýa-da çyzgylary ýetişen önümler bolup biler. CAD ýa-da 3D görnüşinde standart çyzgylary çykaryp bileris ...
Hil
Tejribeli we tejribeli işçilerimiz, hünärmen tehniki toparlarymyz, berk QC we ösen awtomatiki maşynlar biziň hilimiziň kepilligi. Esasy zat ...
Bahalar we hyzmat
Tejribeli we tejribeli işçilere, hünärmen tehniki toparlara, ösen awtomatiki maşynlara we ş.m. sag bolsun aýdýarys, bu faktorlar pes kemçilikler bilen önümçiligimiziň netijeliligini üpjün edýär ...
Köpräk oka
___ Arza___
Haryt amaly