Focusagtylandyrylan fokus çarçuwasy sowadyjy aýna gapy

Önümiň beýany

 

Umagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy, içgi displeýiňizi güýçlendirmek üçin özümiz tarapyndan döredilen we islendik söwda sowadyjy displeýinde gözüňi özüne çekiji merkez döredýär. Ramkasyz alýumin çarçuwasy, önümiňiziň ekranyna haýran galdyryjy fon hödürläp, islän reňkiňize ýa-da hatda akymly ýagtylyk effektine laýyklaşdyrylyp bilinýän LED yşyklar bilen yşyklandyrylýar. Gapy çarçuwasy, estetiki islegiňize baglylykda 2 tegelek burçda, 4 tegelek burçda ýa-da 4 göni burçda dizaýn edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Jikme-jiklikler

 

Umagtylandyrylan fokus çarçuwaly aýna gapymyz, şahsy aýna ýa-da marka mümkinçiligini goşýan goşmaça müşderi nyşany ýa-da şygary bilen öň aýnanyň ikinji gatynda ýüpek bolup biler. Öňki aýna ýokary temperaturaly çap etmek arkaly ýüpek bolup, aýdyň, uzak wagtlap dowam edýän logotipi ýa-da dizaýny üpjün edýär.

 

“LED Neon” gapy yşyklandyryş çarçuwasynyň reňki, islän dükanyňyz we söwda zolagyňyz bilen deňeşdirmäge ýa-da deňeşdirmäge mümkinçilik berýän islän reňkiňiz bilen hem düzülip bilner. Müşderileriň islegini doly kanagatlandyrmak üçin fiziki gurluşlary, ölçegleri we ş.m. dizaýny kabul edýäris.

Umagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy, optimal işlemek we amatlylyk üçin 4 mm pes E temperaturaly aýna we sowuk hökmünde ulanmak üçin 4 mm pes E E bilen işlenip düzülendir. Gyzdyrylan aýna bilen üç gezek aýna hem üpjün edilip bilner. Güýçli magnitli gazyk we alýumin ýa-da PVC spacer berk möhür bilen üpjün edýär, çyglylygyň we kiriň displeýiňize girmeginiň öňüni alýar.

 

Täze çykan “uminagtylandyrylan çarçuwaly aýna gapy”, içgi sowadyjy displeýiňize ussatlyk we ussatlyk goşýar. Elmydama jikme-jikliklere üns berýäris we önümimiziň stilde we çydamlylykda ýokary bolmagyny üpjün edip, ahyrky netijede size has ýokary displeý hödürleýäris.

 

Esasy aýratynlyklary

 

Sowadyjy üçin goşa aýna; Doňduryjy üçin üç aýna
Pes E we gyzdyrylan aýna hökmany
Gaty möhür bilen üpjün etmek üçin Magnit Gasket
Alýumin ýa-da PVC Spacer desikant bilen dolduryldy
Alýumin çarçuwasynyň gurluşy özleşdirilip bilner
LED çyrasynyň reňkini sazlap bolýar
Öz-özüňi ýapmak funksiýasy
Goşmaça ýa-da kabul edilen tutawaç

 

Parametr

Stil

Focusagtylandyrylan fokus çarçuwasynyň aýna gapysy

Aýna

Temperli, ýüzýän, pes E, gyzdyrylan aýna

Zolýasiýa

Iki gezek aýna, üç aýna

Gaz goýuň

Argon dolduryldy

Aýna galyňlygy

4mm, 3.2mm, Custöriteleşdirilen

Çarçuwa

Alýumin

Spacer

Fabrik gutarýan alýumin, PVC

Işlediň

Alnan, Goşmaça, Hususylaşdyrylan

Reňk

Gara, kümüş, gyzyl, gök, ýaşyl, özleşdirilen

Garnituralar

Buş, Öz-özüni ýapmak we ilik, Magnit gap,

Arza

Içgi sowadyjy, doňduryjy, vitrin, täjir we ş.m.

Bukja

EPE köpük + Deňiz agaç gapagy (faner karton)

Hyzmat

OEM, ODM we ş.m.

Kepillik

1 ýyl